Go to the main content
Solliciteren

Privacy
Statement

Inleiding – Tractebel Engineering NV, met maatschappelijke zetel te Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0412.639.681 (hierna “Tractebel”), verbindt zich ertoe de bescherming van de haar toevertrouwde Persoonsgegevens te verzekeren, alsook de rechten te eerbiedigen van de personen wier persoonsgegevens worden Verwerkt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet. Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beschermd, in strikte overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*. In gevallen waarin een lokale gegevensbeschermings- of privacywetgeving van landen waarin Tractebel actief is, meer gedetailleerde of strengere vereisten bevat met betrekking tot persoonsgegevens, houdt Tractebel zich waar van toepassing aan die wetgeving.

(*) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
 

Toepassingsgebied – Om haar activiteiten op het gebied van consultancy en engineering in water, kernenergie, energie en stedenbouw succesvol uit te voeren, moet Tractebel persoonsgegevens over individuen verwerken. Het kan gaan om werknemers, klanten, leveranciers, onderaannemers, consultants, sollicitanten en andere personen waarmee de organisatie een relatie heeft of waarmee zij mogelijk contact moet opnemen**. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die aan Tractebel worden verstrekt via de website, per e-mail, of op enige andere wijze. Ze beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, hoe lang wij deze bewaren en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens, alsmede de beginselen die Tractebel toepast, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in welk formaat dan ook, hetzij elektronisch of op papier. Via onze producten en diensten kunt u ook gebruikmaken van diensten van andere partijen, zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen of apps. Tractebel heeft geen controle over de informatie die u daar plaatst en hoe die wordt verwerkt, en wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. Wij raden u aan het privacybeleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

(**) Werknemers van Tractebel kunnen de Privacyverklaring voor werknemers raadplegen op de Privacypagina van het Tractebel-intranet
 

Definities – Voor de toepassing van deze Privacyverklaring gelden de volgende definities:

 • Persoonsgegevens zijn iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Onderverwerken wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of samen met andere personen) het doel of de doelen van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt

 

VERWERKINGSBEGINSELEN

 

Persoonsgegevens die Tractebel over u verzamelt – Indien mogelijk zullen wij trachten de Persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokken persoon te verzamelen. Het kan evenwel noodzakelijk zijn Persoonsgegevens van derden te verzamelen in het kader van toekomstige relaties (bv. klanten of kandidaten).

 

I. Informatie die u ons verstrekt 

 • door u (website Tractebel) ingevuld contactformulier: naam, e-mail, bedrijf, functie, telefoon en bericht;
 • sollicitaties (rechtstreeks per mail, brief of via deze website of de algemene website van Tractebel of via een rekruteringsbedrijf): sollicitatieformulieren, cv, nota’s voor sollicitatiegesprekken en relevante aanwervingsinformatie; inhoud van de correspondentie met ons (per e-mail, telefoon of brieven);

II. Informatie die wij automatisch kunnen verzamelen als u onze website bezoekt

 • technische informatie, met inbegrip van IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie
 • cookies en andere technologieën (Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie) Ten slotte kan informatie die op onze site wordt verzameld, worden opgeslagen en verwerkt in anonieme statistieken of logbestanden voor intern gebruik, zoals verkeers- en profielanalyse. Rechtmatige grondslag en doeleinden van de verwerking – De AVG somt een beperkt aantal rechtmatige grondslagen op waarop een Verwerkingsverantwoordelijke zich kan beroepen om persoonsgegevens te verwerken:
 • de toestemming van de betrokkene, de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de Verwerkingsverantwoordelijke,
 • een wettelijke verplichting,
 • het vitale belang van een natuurlijke persoon
 • de vervulling van een taak van algemeen belang
 • de gerechtvaardigde belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de wervings- en selectieprocedures. Meer in het bijzonder worden uw Persoonsgegevens verwerkt om uw profiel en vaardigheden te toetsen aan een functie en om u specifieke werkaanbiedingen te doen. Tractebel verwerkt Persoonsgegevens alleen op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of die bij wet is toegestaan of met de voorafgaande toestemming van de betrokkene. Nauwkeurigheid – Tractebel neemt alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig, up-to-date en betrouwbaar zijn voor de beoogde doeleinden. Wij wijzen u erop dat u ook mede verantwoordelijk bent voor de juistheid van uw Persoonsgegevens. Indien bepaalde informatie verandert, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen. Bewaartermijn – Uw Persoonsgegevens worden in onze informatiesystemen slechts bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld (zoals hierboven beschreven). Ze worden verwijderd zodra wij ze niet meer nodig hebben en aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Sollicitatieformulieren (cv’s), aantekeningen bij sollicitatiegesprekken en referenties van afgewezen interne en externe kandidaten worden na een periode van inactiviteit van 2 jaar uit het kandidaatsdossier verwijderd, behalve voor de volgende landen:

  • Hongarije: 1 maand
  • Nederland en het Verenigd Koninkrijk: 1 jaar
  • Spanje: 3 jaar

 

In alle gevallen kunnen Persoonsgegevens langer worden bewaard indien daartoe een wettelijke of bestuursrechtelijke reden bestaat, of korter indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en er niet langer een legitiem doel is om deze te bewaren.

 

INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS

 

Behoudens uitzonderlijke en zeer beperkte situaties slaat Tractebel alle Persoonsgegevens op op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden. In beperkte gevallen kan Tractebel uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere landen, buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijk geval neemt Tractebel passende of geschikte maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving en dat er passende beschermingsniveaus zijn geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen. Deze regelingen kunnen Bindende Bedrijfsvoorschriften voor doorgifte binnen de ENGIE Groep, de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie of goedgekeurde certificeringsmechanismen of andere maatregelen omvatten om een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden onder de toepasselijke wetgeving. Als u een kopie wenst te ontvangen van de beschermingsmaatregelen die Tractebel heeft genomen, kunt u gebruikmaken van de hieronder beschreven contactgegevens.

 

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Tractebel deelt uw Persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • met onze rechtsopvolgers en andere gelieerde ondernemingen binnen de ENGIE- en Tractebel-groep, voor dezelfde doeleinden als gespecificeerd in deze Privacyverklaring;
 • met onderaannemers en derden ten behoeve van de uitvoering van een contract dat wij met hen hebben of dat wij met u hebben;
 • met externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen om ons te helpen bij onze bedrijfsactiviteiten. Deze dienstverleners mogen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken volgens de instructies die zij hebben gekregen om hun taken uit te voeren;
 • toegestaan of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving;
 • met rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen;
 • met andere derden met uw toestemming.

 

UW RECHTEN

 

Als betrokkene krijgt u verschillende rechten in verband met uw Persoonsgegevens. Tractebel kan echter redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek in behandeling te nemen. Uw rechten zijn de volgende:
Recht om geïnformeerd te worden – Tractebel is transparant door u alle informatie te verstrekken over de verwerking van uw Persoonsgegevens via deze Privacyverklaring of specifieke informatiemededelingen op het moment van verzameling.
Recht op toegang – U hebt het recht om toegang te vragen tot en details te ontvangen over de Persoonsgegevens die Tractebel over u bewaart en om daarvan een kopie te krijgen.
Recht op rectificatie – Indien de Persoonsgegevens die Tractebel over u bewaart onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken of te rectificeren.
Recht om te worden vergeten – Onder bepaalde omstandigheden (bv. wanneer de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld), hebt u het recht Tractebel te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen.
Recht op beperking van de verwerking – In een aantal specifieke gevallen heeft u het recht Tractebel te vragen de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken te beperken (bv. wanneer u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode waarin de Verwerkingsverantwoordelijke de juistheid van de Persoonsgegevens kan verifiëren). Dit betekent dat Tractebel de gegevens wel mag opslaan, maar niet verder mag verwerken.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Dit recht is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die u aan Tractebel hebt verstrekt, op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract en wanneer de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd. Tractebel verstrekt uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat om ze aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke te kunnen doorgeven, of ze rechtstreeks door Tractebel te laten doorgeven indien dit technisch haalbaar is.
Recht van bezwaar – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, indien de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Tractebel of op het algemeen belang. Tractebel staakt de verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Recht om uw toestemming in te trekken – Wanneer uw toestemming vereist was voor het verzamelen of gebruiken van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen door de instructies voor het opzeggen van de nieuwsbrief te volgen die in de e-mails zijn opgenomen. Deze intrekking is echter niet van invloed op verwerkingen die eerder op basis van uw toestemming zijn uitgevoerd.
Recht om een klacht in te dienen – U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: Gegevensbeschermingsautoriteit) indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens inbreuk maakt op deze Privacyverklaring of de AVG. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn hierbeschikbaar).
U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen, per e-mail naar privacy@tractebel.engie.com of per post naar:
TRACTEBEL Engineering c/o Legal – GDPR Simon Bolivarlaan 34-36 BELGIË
Tractebel zal u zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming een verlenging van die termijn toestaat.

 

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

 

Tractebel kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om nieuwe wettelijke of regelgevende verplichtingen weer te geven, of in reactie op nieuwe gegevensverwerkingsactiviteiten. Dergelijke wijzigingen worden op de website van Tractebel geplaatst en zijn van kracht vanaf het moment dat zij worden meegedeeld, of, indien vereist, wanneer wij uw toestemming hebben verkregen. Wij raden u aan regelmatig terug te komen voor eventuele updates of wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst herzien in april 2021.